główna zawartość
artykuł nr 1

Raport

 

W dniach od 16-23 listopad 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”
 
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gorzno.pl w zakładce Informacje Urzędu-Zarządzenia Burmistrza
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Górzno.  
 
Konsultacje polegały na wypełnieniu przez uprawnione podmioty formularza konsultacji i przesłaniu go pocztą na adres Urzędu Gminy w Górznie, ul. Rynek 1-pokój nr 2 lub drogą elektroniczną na adres: jacek.warminski@gorzno.pl.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego projektu.
artykuł nr 2

Zawiadomienie

z a w i a d a m i a m, że w dniu 31 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: .„Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Traczyskach, gmina Górzno”

artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Górzno, dn. 22.08.2011r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE
 
 
 Burmistrz Gminy w Górznie informuje, że wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: „Przebudowa słupa w linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej SN i kontenerowej stacji transformatorowej" na działkach nr 317, 318/1, 320/1, 329/3 i 376/2 położonych w miejscowości Miesiączkowo, obręb Miesiączkowo, gm. Górzno
 
 
  Burmistrz Gminy
 (-) Robert Stańko
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Burmistrz Gminy w Górznie informuje, że wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: „Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Czarny Bryńsk gmina Górzno”