główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Górzno, dn. 30.12.2008 r.
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej
   lokalizację inwestycji celu publicznego
 
 
 
 
 
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wzmocnienie istniejącej wieży telefonii komórkowej PTK Centertel wraz z montażem anten Internetu radiowego systemu CDMA w miejscowości Górzno-Wybudowanie” na działce nr 439.
 
Inwestor PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa.
 
W związku z powyższym informujemy, że każdy zainteresowany w terminie 14 dni może zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść pisemne uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy w tut. Urzędzie, pok. nr 3.
 
artykuł nr 2

Z a w i a d o m i e n i e

Górzno, dn. 30.12.2008 r.
GP 7331-6/08
 
  Z a w i a d o m i e n i e
  o wszczęciu postępowania
 
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
 
 Zawiadamiam
 
 
że w dniu 30 grudnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla zadania pn.”Wzmocnienie istniejącej wieży telefonii komórkowej PTK Centertel wraz z montażem anten Internetu radiowego systemu CDMA w miejscowości Górzno-Wybudowanie” na działce nr 439.
 
Inwestor PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa.
 
W związku z powyższym informujemy, że każdy zainteresowany w terminie 14 dni może zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść pisemne uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy w tut. Urzędzie, pok. nr 3.
 
 
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Górzno, dn. 01.09.2008 r.
GP 7624-3/08
 
 
   Z A W I A D O M I E N I E
  o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071)
 
 
  z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 01.09.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin, odcinek Górzno-Karw, długość 2,150 km, od km 7+900 do km 10+050, gm. Górzno”  na działkach nr 90/1, 221/2, 221/3, 226/1, 261/2, 89/1, 91/4, 265/1, 213/1, 214/1, 262/1, 263/1, 223/5 – obręb Szynkówko, położonych w miejscowości Sznkówko, gm. Górzno oraz działki nr 268/1, 314 –obręb Górzno-Wybudowanie, położonych w miejscowości Górzno-Wybudowanie oraz działki nr 385/1, 385/2 obręb Górzno Miasto, położonych w Górznie miasto, gmina Górzno
 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania lub wywieszenia w miejscu publicznym zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać pisemne wnioski i uwagi w tut. Urzędzie pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu.
 
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Górzno, dn. 12.08.2008 r.
 
 
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Górzno
 
 
  Burmistrz Gminy Górzno informuje, że wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (szkoły publicznej) o pomieszczenie techniczne (kotłownię) na działce nr 278/2 położonej w Górznie, gm. Górzno.
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji ustalającej

  lokalizację inwestycji celu publicznego

  

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003  roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. Z  2003 r. Nr 83,poz.717 z póź.zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie

Budowa sieci wodociągu do nawodnień kropelkowych upraw malin w Miesiączkowie, gm. Górzno na działkach nr 312/10, 312/11, 311/5, 311/4, 294/2,264, 268/1, 250/1 położonych w miejscowości Miesiączkowo.

Inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Nowe Pole” 87-320 Gózno.

 

W związku z powyższym informujemy, że każdy zainteresowany w terminie 14 dni może wnieść uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 3