główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, Świadczenia Rodzinne, informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014r. przyjmowane będą od 01 września 2013 r. Jednocześnie informujemy, że do dnia 10.09.2013 r. należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenia o zameldowaniu w internacie lub też bursie szkolnej. 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o świadczenia rodzinne:
 
 • dowód osobisty
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za 2012 r.
 • kopie pit-11 oraz zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012r.
 • zaświadczenie o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego za 2012r.
 • Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie lub nakaz płatniczy za 2012r.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (alimenty, stypendia) za 2012 r.
 • wpis do ewidencji o działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego - urlop wychowawczy
 • zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym
 • zaświadczanie o okresie zatrudnienia lub umowa o pracę
 • akt zgonu małżonka
 • wyrok rozwodu/separacji
 • wyrok sądu o alimentach
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • potwierdzenie zameldowanie (tymczasowego)
 • nr konta
 • zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka z urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania
 • świadectwo/świadectwa  pracy
artykuł nr 2

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Rynek 1, informuje, że w dniu 01 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548), wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie zasad przyznawana świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie powołaną wyżej ustawą, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczas...

artykuł nr 3

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Dostępne podkategorie:
druki do pobrania