główna zawartość
artykuł nr 1

Skarbnik

Funkcję Skarbnika pełni - Barbara Krawczyńska

 e-mail:skarbnik@gorzno.pl

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. zapewnienie dyscypliny finansowej budżetu,
  2. zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw dotyczących: a) gospodarki budżetowej i finansowej gminy, b) wymiaru i poboru zobowiązań, należności pieniężnych podatków i opłat administracyjnych, c) obsługi finansowo księgowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli finansowej nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. organizowanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,
  5. organizowanie skutecznej współpracy z organami podatkowymi i finansowymi działającymi poza podległością samorządu w celu zapewnienia maksymalnych wpływów do budżetu,
  6. uzasadnienie ekonomicznych konieczności i skutków kredytowania działalności gminy.

Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu miasta i gminy.