główna zawartość
artykuł nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy pełni - Tomasz Kinicki

KOMPETENCJE

 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta i Gminy,

 • powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych i zadaniowych,

 • powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,

 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 • udzielanie upoważnień Sekretarzowi, Skarbnikowi i innym pracownikom Urzędu do wydawania , w imieniu Burmistrza, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • gospodarowanie mieniem komunalnym,

 • sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej jako terenowego organu obrony cywilnej,

 • wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach szczegółowych.

   Burmistrz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:

 • Referat Gospodarczy i Utrzymania Miasta,

 • Urząd Stanu Cywilnego,

 • Wieloosobowe stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska,

 • Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu,

 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Środków Pozabudżetowych i Promocji,

 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i OC – samodzielne,

 • Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – samodzielne,

 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych samodzielne,

 • Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym – samodzielne,

 • Archiwista Zakładowy,

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

 • Gminne Jednostki Organizacyjne i Pełnomocników, których powołuje w miarę potrzeb lub wymogów prawnych.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Burmistrz czuwa nad prawidłową organizacją realizacji uchwał Rady i aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz kieruje bieżącymi sprawami Miasta i Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3.  Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

 4. Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 5. Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, w tym uchwał i wytycznych Rady.

 6. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Gminy,

 • reprezentowanie  Urzędu na zewnątrz,

 • kierowanie pracą Urzędu,

 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

 • wydawanie przepisów prawa miejscowego w granicach przewidzianych prawem,

 • nadzorowanie realizacji budżetu ,

 • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunku pracy pracowników Urzędu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,

 • powoływanie i odwoływanie Zastępcy,

 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 • zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień,