główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

           Zgodnie  z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2002 r.,poz.1071 z póź. zm.) oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. .Nr 62,poz.267 z póź zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27 listopada 2006 r. zostało wszczęte na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw “WIGOR” Sp. z o.o. Miesiączkowo 90 ,gm. Górzno ,87-320 Górzno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie magazynu do przechowywania i przygotowania warzyw do sprzedaży.

 

Z materiałami  dotyczącymi w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie, pok. nr 3.
Wnioski i uwagi do w/w przedsięwzięcia mogą być  składane w terminie do 18 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Z 2003 r. Nr 83,poz.717 z póź.zm.) zawiadamia się ,że zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy gminnego składowiska odpadów w Miesiączkowie.

   Z dokumentami postępowania administracyjnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie, pokój nr 3

artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zgodnie z §11. ust.2 Statutu mieszkańców miasta Górzno (uchwała Rady Gminy w Górznie Nr V/25/2003, w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Górzno z dnia 01.03.2003r.),  Burmistrz Gminy Górzno w dniu 28 kwietnia 2006r. /piątek/, o godz. 1800 w G.O.K., zwołuje zebranie mieszkańców miasta Górzno.

Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie zebrania.
2.        
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3.        
Przyjęcie porządku obrad.
4.        
Wybór Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Górzno.
5.        
Zapoznanie z programem kanalizacji i odprowadzania ścieków na terenie gminy Górzno.
6.        
Informacja z realizacji inwestycji za 2005r.
7.        
Zapoznanie się z budżetem na 2006r.
8.        
Podział środków budżetu miasta.
9.        
Dyskusja.
10.    
Zapytania i wolne wnioski.
11.    
Zakończenie zebrania.

Wszystkich mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy.

artykuł nr 4

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

                   Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr  98 z  2002 r., poz. 1071 z póź.zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.z  2001 r.Nr  62, poz. 267 z póz.zm.)  

zawiadamiam

 że w dniu 3 lutego 2006 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych  w Brodnicy Karbowo ul. Wczasowa  46,  87-300 Brodnica  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Górzno-Karw  o długości 2,150 km .  
Z materiałami dotyczącymi w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie, pok.nr 3.

Wnioski i uwagi do w/w przedsięwzięcia mogą być składane  w terminie do 28 lutego 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Gminy