główna zawartość

Obsługa strony podmiotowej BIP - instrukcja

Infor­ma­cje pod­sta­wowe:

Dnia 6 wrze­śnia 2001 r. uchwa­lona została Ustawa o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t. Okre­śla ona zasady na jakich reali­zo­wany jest dostęp oby­wa­teli do wszel­kich infor­ma­cji publicz­nych. Ustawa wyli­cza rów­nież podmioty zobo­wią­zane do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych. Są to, mię­dzy innymi, jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego. Celem Ustawy jest wpro­wa­dze­nie jed­no­li­tych zasad udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nych.

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 18 stycz­nia 2007 r. w spra­wie Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., okre­śla spo­sób prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji publicz­nych przez podmioty okre­ślone w Usta­wie. Odbywa się to poprzez dzia­ła­nie ser­wi­sów inter­ne­to­wych Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej. W roz­po­rzą­dze­niu okre­ślono rów­nież budowę Pod­miotowych Stron BIP.

Strona Pod­miotowa BIP powinna zawie­rać m.in.:

  1. Logo – znak gra­ficzny Biu­le­tynu,
  2. Imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fonu, numer faksu i adres e-mail osób reda­gu­ją­cych podmio­tową stronę Biu­le­tynu,
  3. Instruk­cję korzy­sta­nia z podmio­to­wej strony Biu­le­tynu,
  4. Menu przedmio­towe,
  5. Rejestr zmian tre­ści infor­ma­cji publicz­nych zawar­tych na podmio­to­wej stro­nie Biu­le­tynu,
  6. Infor­ma­cję doty­czącą spo­sobu dostępu do infor­ma­cji publicz­nych będą­cych w posia­da­niu podmiotu two­rzą­cego podmio­tową stronę Biu­le­tynu, a nie udo­stęp­nio­nych w Biu­le­ty­nie,
  7. Moduł wyszu­ku­jący.

Ile­kroć w niniej­szej instruk­cji sto­suje się okre­śle­nie – „ustawa”, mowa jest o usta­wie o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t.)

Ile­kroć w niniej­szej instruk­cji sto­suje sie okre­śle­nie – „roz­po­rzą­dze­nie”, mowa jest o roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych i Admi­ni­stra­cji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

Niniej­sza instruk­cja doty­czy podmio­to­wych stron Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej, na któ­rych udo­stęp­nia się infor­ma­cje publiczne, utwo­rzone, utrzy­my­wane i aktu­ali­zo­wane przez „Pod­miot” zobo­wią­zany do tego ustawą.

„Pod­miot” ozna­cza dys­po­nenta niniej­szej Pod­miotowej strony Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej. Jego nazwa widoczna jest w gór­nej czę­ści (nagłówku) niniej­szej strony.

„BIP” ozna­cza Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej.

W przy­padku wyłą­cze­nia jaw­no­ści infor­ma­cji publicz­nej, w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej podaje się zakres wyłą­cze­nia, pod­stawę prawną wyłą­cze­nia jaw­no­ści oraz wska­zuje się organ lub osobę, które doko­nały wyłą­cze­nia, a w przy­padku jeżeli ogra­ni­cze­nie nastą­piło ze względu na pry­wat­ność osoby fizycz­nej lub tajem­nicę przed­się­biorcy – podmiot, w inte­re­sie któ­rego doko­nano wyłą­cze­nia jaw­no­ści.

W lewej czę­ści ekranu znaj­duje sie menu przedmio­towe, czyli wykaz grup tema­tycz­nych, w któ­rych zesta­wione są infor­ma­cje publiczne udo­stęp­nione w BIP.

W pra­wej gór­nej czę­ści strony BIP znaj­duje się moduł wyszu­ku­jący, czyli ele­ment opro­gra­mo­wa­nia ser­wera umoż­li­wia­jący zna­le­zie­nie stron BIP, zawie­ra­ją­cych wyra­że­nie lub wyra­że­nia poszu­ki­wane przez odwie­dza­ją­cego BIP.

Wizu­ali­za­cja podmio­to­wej strony BIP jest zin­te­gro­wana z mecha­ni­zmami baz danych, czyli ele­mentami opro­gra­mo­wa­nia ser­wera, pozwa­la­ją­cymi na gro­ma­dze­nie, porząd­ko­wa­nie, aktu­ali­zo­wa­nie i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji publicz­nych w BIP.

Dostęp do infor­ma­cji publicz­nych udo­stęp­nio­nych w BIP jest rów­nież moż­liwy poprzez stronę główną BIP posia­da­jącą adres URL – www.bip.gov.pl

W przy­padku awa­rii ser­wera podmio­to­wej strony BIP, odwie­dza­jący jest infor­mo­wany o chwi­lo­wym zablo­ko­wa­niu połą­czeń z tą stroną.

Wyja­śnie­nia doty­czące niektó­rych odsy­ła­czy wystę­pu­ją­cych na stro­nie BIP:

"bip.gov.pl” – pozwala na otwar­cie w nowym oknie prze­glą­darki inter­ne­to­wej strony głów­nej Biu­le­tynu Infor­ma­cji Publicz­nej. Strona główna BIP zawiera wykaz Pod­miotów, obo­wią­za­nych zgod­nie z ustawą do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej wraz z odno­śni­kami umoż­li­wia­jącymi połą­cze­nie z ich stro­nami.

„Ser­wis WWW” – link zamiesz­czony w dol­nej czę­ści (w stopce) strony BIP – pozwala na prze­nie­sie­nie się do wła­snego inter­ne­to­wego ser­wisu infor­ma­cyj­nego Pod­miotu (wyłącz­nie w przy­padku posia­da­nia przez Pod­miot wła­snego ser­wisu WWW).

„Zalo­guj” – link zamiesz­czony w menu dodat­ko­wym „ser­wis” (górna część strony) – otwie­ra­jący dostęp (po poda­niu iden­ty­fi­ka­tora i hasła dostępu) do modułu admi­ni­stra­cyj­nego strony podmio­to­wej BIP, umoż­li­wia­ją­cego doko­ny­wa­nie przez „Redak­tora Biu­le­tynu” nie­zbęd­nych zmian w tre­ści infor­ma­cji publicz­nych udo­stęp­nianych w BIP. Obsługa modułu admi­ni­stra­cyj­nego pro­wa­dzona jest w oknie prze­glą­darki inter­ne­to­wej w try­bie bez­piecz­nego połą­cze­nia z wyko­rzy­sta­niem pro­to­ko­łów szy­fru­ją­cych – SSL.

„Kon­takt tech­niczny” – link zamiesz­czony w menu dodat­ko­wym „ser­wis” (górna część strony) – otwie­ra­jący pro­gram do wysy­ła­nia e-maili, prze­zna­czony dla reka­to­rów strony BIP.