główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Górzno, dn. 24.11.2009 r.

 
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Górznie Uchwały Nr XXVII/138/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno w obrębie geodezyjnym miasta Górzno, obejmujący tereny określone w załączniku graficznym do uchwały.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać  na piśmie w urzędzie Gminy w Górznie w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Gminy Górzno
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Górzno, dn. 09.11.2009 r.

ZP 341-9/09
 
 Z a w i a d o m i e n i e
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art.92 ust.1 Prawo zamówień publicznych informuję, że w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę węgla groszek, węgla orzech i miału węglowego na podstawie art. 91 ust.1 Urząd Gminy w Górznie dokonał wyboru wykonawcy :  RuBeCo Sp. z o.o. ,ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica z ceną ofertową netto: 131.916,02 zł ( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 02/100).
 
Powyżej oznaczony Dostawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował cenę mieszczącą się w kwocie jaką przeznaczył na ten cel Zamawiający.
 
Porównanie ofert:
1.GKL Grzegorz Kopiczyński, ul. Jagiellońska 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z ceną ofertowa netto 162.511,41 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jedenaście złotych 41/100).
 
 
 
Burmistrz Gminy
/-/Robert Stańko
 
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Górzno, dn. 02.11.2009 r.

 
 Nr 7624-1/09
 
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
  
  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 18 maja 2009 roku na wniosek Urzędu Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
poprawie infrastruktury drogowej w Gminie Górzno poprzez przebudowę drogi gminnej usytuowanej w mieście Górzno na odcinku ul. Floriana km 0+420-0+766 (dz. nr 543 dr, 223/3 dr, 234/3 cz., 235/1 cz., 224/3 cz., 266 cz,225 cz.), na odcinku m. Górzno Wybudowanie w km 0+766-1+121 (dz. nr 553 dr, 211/1 cz) , na odcinku m. Górzno w km 1+121-1+ 347 (dz. nr 386/4 dr, 387/1 dr, 386/2 cz., 386/1 cz., 388/1 cz.) odcinek o dł. ok. 0,927 km, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837 – odcinek Górzno-Karw, wraz z infrastrukturą odwodnieniowa i odcinkiem włączenia odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej do odbiornika naturalnego ( dz. nr 544),
 
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia , m.in. ,na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
  Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 
  Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 35, 36 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ) decyzję środowiskową w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii pomocniczych i uzgodnień z następującymi organami:
 
· Starostą Brodnickim
· Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy 
· Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 
 
  Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień , spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Na podstawie art. 41 k.p.a. w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Górznohttp:// bip.gorzno. pl,
oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń:
Urzędu Gminy Górzno, a także na terenie miasta Górzno w celu powiadomienia zainteresowanych właścicieli nieruchomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 
  W związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Górzno , w pokoju nr 3.
 
  Burmistrz Gminy Górzno przed wydaniem decyzji rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia.
 
Lista stron:
 
Właścicieli władających nieruchomościami przyległych do granic przedsięwzięcia - powiadomieni obwieszczeniem.
 
1.   Pan Jan Bergmański
ul. Witosa 6/46   , 87-300 Brodnica
2.   Pan Zbigniew Stefanski
ul. Kościuszki 11/1 , 87-320 Górzno
3.   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górznie
z siedzibą w Miesiączkowie, 87-320 Górzno
4.   Pan Michał Piórkowski
Jastrzębie 59, 87-321 Bartniczka
5.   Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 87-300 Brodnica
artykuł nr 4

Zawiadomienie

 

   Górzno, dn. 23.10.2009 r.
ZP 341-8/09
 
 
  Z a w i a d o m i e n i e
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     Zgodnie z art.92 ust.1 Prawo zamówień publicznych informuję, że w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla groszek, węgla orzech i miału węglowego na podstawie art. 91 ust.1 Urząd Gminy w Górznie dokonał wyboru oferty dostawcy: TM STEEL Spółka z o.o. Oddział Golub Dobrzyń, ul. PTTK 56,87-400 Golub-Dobrzyń z ceną ofertową:
1) Węgiel orzech 620 zł/tonę
2) Węgiel groszek 530 zł/tonę
3) Miał węglowy 450 zł/tonę
Powyżej oznaczony Dostawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował cenę mieszczącą się w kwocie jaką przeznaczył na ten cel Zamawiający.
 
Porównanie ofert:
1.Składnica Opałowa i przemysłowa „AGROMAX” inż. Zbigniew Nowiński, 87-300 Brodnica, ul.
Podgórna 63a
1) Węgiel orzech 688,08 zł/tonę
2) Węgiel groszek 638,06 zł/tonę
3) Miał węglowy 472,14 zł/tonę.
 
 
 
 
Burmistrz Gminy
  /-/Robert Stańko
 
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

  Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
Zawiadamiam
 
Że w dniu 30 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa linii kablowej 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi na działkach nr 311, 215/1, 215,2, 321/2, 315/5 i 316/4 obręb Górzno miasto 1, położonej w Górznie, gm. Górzno.
 
Inwestor Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno.
 
W związku z powyższym informujemy, że każdy zainteresowany w terminie 14 dni może wnieść uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy w tut. Urzędzie, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.