główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE
 
Burmistrz Gminy w Górznie informuje,że wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych stanowiących części składową promenady wokół jeziora Górznieńskiego usytuowanych: ciąg pieszy dł. ok. 250 m (chodnik i schody), na odcinku od ul.Freta-Bożogrobców przez wzgórze kościelne do ul. Leśnej oraz ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny na odcinku ul. Leśnej o dł.ok.1,2 km, przebudowie odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego z wybudowaniem odcinka nowej kanalizacji deszczowej o dł. 0,5 km na działkach nr : 6, 28/1, 28/2, 11/2 – obręb Górzno 3, działkach nr:178/4, 180/1, 180/4, 184/2, 182/1, 182/2, 182/3- obręb Górzno 2 oraz na działce nr 177/1 – obręb Czarny Bryńsk, położonych w miejscowości Górzno, gm. Górzno
 
Burmistrz Gminy
artykuł nr 2

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY W GÓRZNIE
 
Burmistrz Gminy w Górznie informuje, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji promenady wokół jeziora Górznieńskiego –   etap I w miejscowości Górzno na działkach nr 6,28/1,28/2,11/2 obr. 3, nr 178/4,180/1,184/2,182/1,182/2,182/3,180/4,180/1,178/4 obr.2 oraz dz. nr 177/1 obr. Czarny Bryńsk.
 
Z aktami dotyczącymi tej sprawy można zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 3 w godzinach urzędowania.
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Burmistrz Gminy w Górznie informuje, że wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla części miasta Górzno I etap ul. Okrężna na działkach nr

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Stosownie do art. 53.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80 z 2003 r, poz. 717) oraz na podstawie art. 46.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I na działkach nr 6, 28/1, 28/2, 11/2 obr. 3, nr 178/4, 180/1, 184/2, 182/1, 182/2, 182/3, 180/4, 180/1, 178/4 obr.2 oraz działki nr 177/1 obr. Czarny Bryńsk.

W związku z powyższym informuje się , że w terminie 14 dni od daty otrzymania lub wywieszenia w miejscu publicznym zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać pisemne wnioski i uwagi w tut. Urzędzie pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

  Burmistrz Gminy Górzno

artykuł nr 5

Zawiadomienie

Górzno, dn. 10.09.2007 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2002 r., poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10 września 2007 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87 - 320 Górzno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : Modernizacji promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I na działkach nr 6, 28/1, 28/2, 11/2 obr.3, nr 178/4, 180/1, 184/2, 182/1, 182/2, 182/3, 180/4, 180/1, 178/4 obr. 2 oraz działki nr 177/1 obr. Czarny Bryńsk.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania lub wywieszenia w miejscu publicznym zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać pisemne wnioski i uwagi w tut. Urzędzie pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Gminy Górzno