główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.162. art.§1 i §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm) oraz pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 19.05.2003 r. uprzejmnie zawiadamiam, że kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy na kadencje 2004 - 2008, można zgłaszać w Urzędzie Gminy pokój nr 7 w terminie do 31 lipca 2003 roku.
 • Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej 25 (dwudziestu pięciu)obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta i gminy Górzno.
 • Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie terenowe organy administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.Ławnikiem może być osoba która:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 65 latŁawnikiem nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powrzechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowisko związane ze ściganiem przestępców i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze czynnej Służby wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej.Zgłaszając kandydata na ławnika, należy podać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkania i zatrudnienia na obszarze gminy.Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie.Wszelkich informacji w/w sprawie oraz niezbędne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Górzno pokój nr 7, (informacja tel. 4989249 - p. Elżbieta Jasińska).                   Burmistrz Gminy                   Przewodniczący Rady Gminy                 Franciszek Zgliński                         Roman Szczucki
 • artykuł nr 2

  Terminy wymiany dowodów osobistych Zawiadamiam, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o ustawy o działalności gospodarczej - WPROWADZONY ZOSTAŁ OBOWIĄZEK WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach:
  1. OD 01 STYCZNIA 2003 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 r.- Wydanych w latach 1962 - 1972;
  2. OD 01 STYCZNIA 2004 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 r.- Wydanych w latach 1973 - 1980;
  3. OD 01 STYCZNIA 2005 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2005 r.- Wydanych w latach 1981 - 1991;
  4. OD 01 STYCZNIA 2006 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 r.- Wydanych w latach 1992 - 1995;
  5. OD 01 STYCZNIA 2007 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 r. - Wydanych w latach 1996 - 2000;
  Określone optymalne terminy wymiany dowodów osobistych nie wykluczają możliwości wcześniejszej wymiany dowodu osobistego.ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA WNIOSKODAWCY I ZAŁĄCZENIA:* dwóch aktualnych fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. - przedstawiających osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;* dowodu uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego (30, -zł.- kwota wpłacona na konto Urzędu Gminy);* aktualnego odpisu skróconego aktu urodzenia; (bezpłatne)*aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją, o aktualnie używanym nazwisku (odpisów nie załącza się jeżeli akta znajdują się w miejscowym USC). (bezpłatne)DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE.CZAS OCZEKIWANIA NA ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO WYNOSI 30 DNI.Burmistrz Gminy Franciszek Zgliński