główna zawartość
artykuł nr 1

Sekretarz


e-mail:sekretarz@gorzno.pl

 1. Sekretarz wykonuje zadania wyznaczone przez Burmistrza, w szczególności zapewnia efektywne i sprawne funkcjonowanie Urzędu.
 2. Sekretarz nadzoruje pracę Referatu Organizacyjnego i Kontroli.
 3. W przypadku nieobecności Burmistrza, Sekretarz kieruje bieżącą działalnością Urzędu oraz wykonuje zadania Burmistrza określone w paragrafie 6, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej jego właściwości.
 4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
 •  nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach różnych form szkolenia,
 • koordynowanie wykonywania przez Urząd zadań dodatkowych wynikających z ustaw, zaleceń i wytycznych (spisy statystyczne itp.),
 •  koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.