główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn. zm.)

   z a w i a d a m i a m

że w dniu 16 marca 2015  r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Szczutowo

 

Załączniki:
zawiadomienie (word) 28.00 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Załączniki:
obwieszczenie (word) 45.00 KB
artykuł nr 3

Raport z przeprowadzonych konsultacji

Miasto i Gmina Górzno zorganizowała konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Załączniki:
raport (word) 34.50 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie utylizacja azbestu - 2016

Urząd Miasta i Gminy w Górznie  informuje o możliwości pozyskania dotacji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno w terminie: do dnia 01 lutego 2016 r. do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr tel. 56/6448358.

Informuję, że warunkiem realizacji unieszkodliwiania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Miasta I Gminy w Górznie o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Wnioski do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu, wejście od ul. Gołuńskiego.

Załączniki:
wniosek (word) 26.50 KB
wniosek (pdf) 333.02 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o ustnym przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego