główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

 W GOPS zatrudnieni są profesjonaliści, których praca ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą Państwu pracownicy socjalni,  którym na sercu leży dobro innego człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie
ul. Rynek 1
87-320 Górzno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie (wydział pomocy społecznej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) od dnia 27 sierpnia 2018r. został przeniesiony na ulicę Św. Floriana 12 (budynek Zakładu Usług Komunalnych).

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawczo-rodzinne - Rodzina 500+ oraz świadczenia Dobry Start 300+ nadal pozostają w budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno.

tel. (56) 4988181
faks (056) 4989249
e-mail gops.gorzno@wp.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
- w każdy wtorek 8:00 – 16:00
- w pozostałe dni robocze 7:30 – 15:30
 
Kierownik - Grażyna Andrzejewska

Dział pomocy środowiskowej:
Anna Laskowska - Pracownik socjalny
Mariusz Betlejewski - Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
87 - 320 Górzno
 tel. 510246713
 
Dział świadczeń rodzinnych:
Gabriela Frejlich
Anita Lewandowska-Palczerwska
 
 
„To, co robimy dla  innych jest tym, co naprawdę warto robić”
 Lewi CarrollJeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości, zgłoś się do naszego Ośrodka.
Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić swój problem osobiście, telefonicznie bądź pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy, kurator czy pełnomocnik albo inna osoba za Twoją zgodą lub przedstawiciela ustawowego. Pamiętaj, że pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Jeśli zauważyłeś lub spotkałeś ludzi, którzy potrzebują pomocy zgłoś do naszego ośrodka.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji. Do pracownika powinieneś się zgłosić, aby odbyć rozmowę o Twoich problemach. Pracownik socjalny w rozmowie ma obowiązek poinformować Cię o wszelkich możliwych formach pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawa do przyznania pomocy.  

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Główne cele pomocy społecznej:

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Zasady udzielania pomocy społecznej
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
· osoby zainteresowanej,
· jej przedstawiciela ustawowego,
· innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.